Để hỗ trợ anh em tiện ủy thác online bằng lệnh /uythac ko cần treo máy
BQT đã chỉnh sửa để anh em ko cần ra website kích hoạt.
Anh em vào game gõ lệnh /uythac.
Sau đó 5 phút sau ra website đăng nhập xem lên điểm ko. Nếu lên điểm là ủy thác ok.
Nếu ko lên thì xem có đứng đúng tọa độ yêu cầu ko

Lưu ý :
- Gõ lệnh /uythac ko cần lên website để kích hoạt nữa. Cứ gõ là nó tự động kích hoạt sẵn ủy thác online

View more latest threads same category: