Tắt bỏ mọi phần mềm diệt virus trước khi giải nén MU

Việc để phần mềm diệt virus nhận diện nhầm MU là virus nên diệt nhầm file

Vui lòng gỡ bỏ hay tắt đi phần mềm diệt virus

BQT mu kính báo

View more latest threads same category: