Nhận thấy lượng người chơi mu chúng ta khá nhiều
BQT rất vui và quyết định
sẽ sát nhập các mu khác vào mu chúng ta
giúp anh em game thủ đang chơi thuận lợi và gắn bó game hơn
BQT mu kính báo !

ANH EM ĐANG CHƠI MÁY CHỦ Kundun KO ẢNH HƯỞNG
VẪN CHƠI VÀ ĐUA TOP BÌNH THƯỜNG

View more latest threads same category: