Thứ Hạng Nhân Vật Reset
(Top 0h)
Gcoin
(TOP Nạp)
Top Tổng
(Reset + Gcoin)
1 MinhMinh (1) 700.000 (2) 3
2 ShowBizQT (4) 1.200.000 (1) 5
3 RuaCon (2) 200.000 (5) 7
4 BigHero (5) 500.000 (3) 8
5 ToiYeuMu (6) 500.000 (4) 10

View more latest threads same category: