# Nhân Vật Điểm Danh Vọng (TOP) G.Coin nạp (TOP) Top Tổng
(Top Danh Vọng + TOP Gcoin)
1 Valentino 176.632 (2) 300.000 (3) 5
2 Wind 156.196 (6) 400.000 (1) 7
3 BenT 127.272 (10) 400.000 (2) 12
4 SimSoi 126.274 (11) 200.000 (4) 15

View more latest threads same category: