# Nhân Vật Điểm Danh Vọng (TOP) G.Coin nạp (TOP) Top Tổng
(Top Danh Vọng + TOP Gcoin)
1 kisspk 527.308 (1) 2.000.000 (1) 2
2 MrMinh 201.946 (3) 1.500.000 (2) 5
3 Valentino 305.896 (2) 200.000 (4) 6
4 Best 160.454 (6) 800.000 (3) 9
5 0 26.783 (16) 80.000 (5) 21
6 0 6.159 (29) 800.000 (3) 32
7 0 2.031 (43) 800.000 (3) 46

1 kisspk 2.000.000

View more latest threads same category: