Anh em đăng ký theo mẫu sau
- Tên nv chính đoạt giải
- Tên nv phụ sẽ nhận giải
- Chủng tộc muốn nhận

- Giải trao trong 24h - sau 23h tối

Vui lòng không vào nhân vật phụ nhận giải trước khi admin phê duyệt


# Nhân Vật Điểm Danh Vọng (TOP) G.Coin nạp (TOP) Top Tổng
(Top Danh Vọng + TOP Gcoin)
1 SimSoi 478.670 (1) 220.000 (2) 3
2 Valentino 265.971 (2) 800.000 (1) 3
3 Moschino 163.840 (5) 200.000 (3) 8
4 FcXiuMai 190.838 (4) 170.000 (5) 9
5 KhuongDuy 132.825 (6) 190.000 (4) 10

View more latest threads same category: