Anh em đăng ký theo mẫu sau
- Tên nv chính đoạt giải
- Tên nv phụ sẽ nhận giải
- Chủng tộc muốn nhận

- Giải trao trong 24h - sau 23h tối

Vui lòng không vào nhân vật phụ nhận giải trước khi admin phê duyệt


# Nhân Vật Điểm Danh Vọng (TOP) G.Coin nạp (TOP) Top Tổng
(Top Danh Vọng + TOP Gcoin)
1 Moschino 255.735 (1) 400.000 (1) 2
2 KhuongDuy 243.555 (2) 310.000 (3) 5
3 FcXiuMai 192.024 (3) 190.000 (6) 9
4 0 113.501 (8) 380.000 (2) 10
5 kisspk 137.300 (7) 200.000 (5) 12
6 0 164.334 (5) 40.000 (8) 13
7 0 101.359 (11) 270.000 (4) 15

View more latest threads same category: