Test1 : bán đồ = thẻ cào - chửi admin -> xóa tài khoản

View more latest threads same category: