TOP 50 lúc 0h00 05/04/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 ShenKo 0 157 374 Grand Master Medusa
2 Trinh 0 156 400 Hight Elf Medusa
3 Hong7Kong 0 156 400 Grand Master Medusa
4 JackDJ 0 155 306 Grand Master Medusa
5 BoyHn 0 153 400 Blade Master Medusa

View more latest threads same category: