TOP 50 lúc 0h00 05/03/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 Kjng 0 159 400 First Master Kundun
2 iHorus 0 156 400 Lord Emperor Kundun
3 Boss 0 155 400 Duel Master Kundun
4 ThiHau 0 154 330 Grand Master Kundun
5 TrumSV 0 152 6 Grand Master Kundun

View more latest threads same category: