TOP 50 lúc 0h00 02/03/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 TrumSV 0 62 400 Grand Master Kundun
2 ThiHau 0 60 400 Grand Master Kundun
3 VuaKing 0 56 15 Grand Master Kundun

View more latest threads same category: