đẹt b0 mài diễn đàn mu mà mày post bán chiếu tre =))))